یادداشت| سیاستهای ارزی و مارپیچ بی اعتمادی فزاینده

0

بازرگانان اصیل تاکیددارند که اگر ارزی از کشور خارج و برنمی گردد به دلیل رخنه گروهی تازه به دوران رسیده دربازار صادراتی است که ورود آنها به دلیل سیاستهای ارزی نادرست دولت است.

Read the original post:
یادداشت| سیاستهای ارزی و مارپیچ بی اعتمادی فزاینده

بدون نظر

لغو پاسخ