وزیر ارتباطات: حالا چی بپوشم؟!

0

کانال شهرونگ به بهانه خبر فروش شلوار جین ۴میلیون تومانی در تهران، این طنز را منتشرکرد.

See the article here:
وزیر ارتباطات: حالا چی بپوشم؟!

بدون نظر

لغو پاسخ