هر دقیقه ۵ نفر بیکار می‌شوند

39

با احتساب ورود فقط ۵ نفر بیکار در هر دقیقه باید گفت ساعتی ۳۰۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود.

See the article here:
هر دقیقه ۵ نفر بیکار می‌شوند

بدون نظر

لغو پاسخ