میانگین حقوق بازنشستگان؛ یک میلیون و ۴۵۰

0

میانگین مستمری پرداخت شده به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته ۱۴ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۴۰۲ ریال بوده است.

Read More:
میانگین حقوق بازنشستگان؛ یک میلیون و ۴۵۰

بدون نظر

لغو پاسخ