عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۳آبان

0

سازشکاران بدانند آمریکا رو به افول است، تردیدها و امیدها نسبت به اروپا، باخت آمریکا در شطرنج سیاسی و ادامه تجارت نفت با تهران قسمتی از تیتر یک روزنامه‌های صبح امروز است.

Originally posted here:
عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های یکشنبه ۱۳آبان

بدون نظر

لغو پاسخ