برق ۶۰ سازمان پرمصرف تهران قطع شد

0

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: درپی افزایش مصرف سازمان‌ها و ارگان‌های پرمصرف در تهران شرکت توزیع برق تهران بزرگ، اقدام به قطع برق ۶۰ مورد در پایتخت کرد.

Link:
برق ۶۰ سازمان پرمصرف تهران قطع شد

بدون نظر

لغو پاسخ