افزایش بهره وری آب و خاک از سیاست های جهاد کشاورزی است

0

افزایش بهره وری آب و خاک از سیاست های جهاد کشاورزی است c006XT83093317 72648298 بیرجند – آدینه نیوز به نقل از ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش راندمان آبیاری با سامانه های نوین و افزایش بهره وری آب با نوع کشت و چگونگی خاک ورزی از سیاست های جهاد کشاورزی است.

Visit site:
افزایش بهره وری آب و خاک از سیاست های جهاد کشاورزی است

بدون نظر

لغو پاسخ